Strategisk Rammeplan 2014-19


Strategisk rammeplan er et styringsverktøy for Vestre Bærum håndballklubbs styre, utvalg, utøvere, trenere, ledere, dommere, foreldre og supportere mv. Planen skal ajourføres og vedtas som administrativt og organisatorisk styringsdokument av årsmøtet minimum hvert 5. år.

 Vedtatt på årsmøtet den 24.03.2014 1.0 Visjon, motto og målsettinger

 Visjon: 

 Håndball for flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Motto: 
 Effektiv og samordnet ferd mot mål.

Målsetting:
 VBHK skal være et positivt og attraktivt aktivitetstilbud for alle barn og unge i regionen som ønsker å lære-, spille- og satse håndball.

 VBHK skal gi utøvere på alle nivåer de beste individuelle og lagmessige forutsetninger for personlig- og håndballrelatert utvikling.

 VBHK skal være anerkjent og kjent for sine gode holdninger, utøvere, lag, dommere, ledere og supportere.


 2.0 Grunnleggende verdier


- Inkludering
- Respekt
- Samhandling
- Innsatsvilje
- 
Begeistring
- Fair Play
- Dugnadsånd


3.0 Organisering

3.1 Årsmøtet
Årsmøtet er VBHKs øverste besluttende organ. Alle som er stemmeberettigede i VBHK har adgang til årsmøtet. Her velges styreleder og styremedlemmer. Årsmøtet vedtar dessuten VBHKs styringsdokumenter og fastsetter medlemskontingent og budsjett mv. 

 3.2 Styret
Styret er i det daglige VBHKs besluttende organ– innenfor rammer nedfestet i Idrettsforeningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv mht. rolle-, ansvars- og arbeidsfordeling innenfor nedenstående rammer.

 VBHKs driftsorganisasjon er videre basert på en utvalgsmodell, med diverse ulike utvalg som utøvende organer. Utalgene konstituerer seg selv mht. rolle-, ansvars- og arbeidsfordeling innenfor nedenstående rammer.

 Med henvisning til VBHKs grunnleggende verdier stadfestes at alle VBHKs administrative ressurspersoner skal bidra på frivillig og ikke-honorert grunnlag. 3.2.1 Leder og nestleder:
 Leder og nestleder har det overordnede ansvaret for koordinering og drift av den daglige virksomheten i VBHK herunder klubbens ulike utøvende organer. Leder og nestleder har møterett i alle VBHKs utvalg, grupper og komiteer.

Leder og nestleder er ansvarlig for å:

innkalle til og lede styremøter

representere håndballavdelingen i hovedstyret

gjøre kjent og iverksette aktuelle vedtak fattet av hovedstyret

representere klubben overfor offentlige organer, NHF Region Øst og sentralt, m.v.

kontakt med andre klubber ifm samarbeid, overganger, spillerhenvendelser og lignende

inngå trenerkontrakter, i samarbeid med sportslig leder

oppdatere og følge opp VBHKs styringsdokumenter

søke treningstider i Helsethallen, Rykkinnhallen samt evt. øvrige aktuelle kommunale haller og gymsaler.

gjennomføre lagpåmelding og verifisere påmeldte dommere ift kvote, basert på innspill fra Dommeransvarlig og Sportslig leder

administrere klubbens e-post inn/ut.

initiere femårig strategioppdatering som beslutningsunderlag for årsmøtet

være spesielt godt kjent med lover og regler innen håndballen, samt dele informasjon med VBHKs øvrige ressurspersoner


3.2.2 Sportslig leder:
Sportslig leder har det overordnede ansvaret for koordinering og drift av VBHKs sportslige virksomhet. Sportslig leder er utvalgsleder for VBHKs Sportslig utvalg, som er utøvende ansvarlig for koordinering og drift av VBHKs sportslige virksomhet. 

Sportslig leder viktigste oppgave er å bidra til en god utvikling av trenere og spillere ved å legge til rette aktiviteter og sørge for at klubbens sportslige plan er oppdatert og følges opp av trenerapparatet.

Sportslig utvalg har ansvar for det følgende:

Oppdatere, videreutvikle og følge opp sportslig rammeplan

Vedlikeholde og markedsføre VBHKs spillefilosofi

Gjennomføre nødvendig lagpåmelding for seriespill.

Gjennomføre nødvendige trenerforum som møteplasser for utveksling av erfaringer

Rekruttere trenere som fyller håndballgruppens kompetansekrav. Betingelser for trenere skal avtales og besluttes i styret.

Planlegge og sikre gjennomføring av trenerutdanning

Bistå ifm. fordeling av treningstider til alle lag

Planlegge påmeldinger av lag til seriespill (sammensetninger innad i klubben; aldersklasser, nivå påmelding osv.)

3.2.3 Dommeransvarlig

VBHKs dommeransvarlige er ansvarlige for dommerutviklingen i klubben, og er klubbens bindeledd mot NHF Region Øst i dommerrelaterte saker. Dommeransvarlig er ansvarlig for at klubben har tilfredsstillende antall kompetente dommere/ barnekampledere, og at disse representere klubben i tråd med stadfestede forventninger.

Dommeransvarlig er del av VBHKs sportslige utvalg, og har ansvar for det følgende:

Sørge for at klubben møter alle forpliktelser klubben har ifm dommere, herunder at VBHKs dommere stiller til de kamper vi er satt opp til å dømme.

Til enhver tid ha oppdatert oversikt over klubbens dommere

Gjennomføre nødvendig dommerpåmelding til RØN 

Sørge for å iverksette nødvendig dommeropplæring;
 barnekampveilederkurs
 dommerkurs Trinn1 og Trinn 2

Sørge for å etablere et system for tilbakemeldinger til dommerne, for eksempel på grunnlag av tilbakemeldingsskjemaer fra lagledere og hallansvarlige, eller egne observasjoner

Planlegge og gjennomføre ”dommerforum” for dommere

Gjennomføre lokale regelkvelder med sosiale aktiviteter, erfaringsutveksling og diskusjon som gjør at dommere føler seg verdsatt og ivaretatt

Bidra til at klubbens dommere møter på dommersamlinger og regelkvelder i region Øst

Være klubbens kontaktperson for våre dommere

Bistå klubben med dommere ved behov som ved omberamminger og lignende

Bidra til at flere spillere, ledere og ev. andre tar dommerkurs for å rekruttere nye dommere.


3.2.4 Markeds- og økonomiansvarlig

Markeds– og økonomiansvarliges har det overordnede ansvaret for klubbens økonomistyring. Dette innebærer et ansvar for at regninger betales, at inntekter faktureres i henhold til rammebetingelser for dette, samt å sikre at klubben har finansielle rammebetingelser for å gjennomføre vedtatte planer. I tillegg er den markeds– og økonomiansvarlige ansvarlig for å sikre at klubbens medlemsregister er ajourført.

Den markeds– og økonomiansvarlige er utvalgsleder for VBHKs markeds– og økonomiutvalg, og som har ansvar for det følgende:

Legge frem rapporter om status økonomi for styret etter behov

Være ansvarlig for budsjett-utarbeidelse og regnskap/regnskapskontor, samt være ansvarlig for å styre økonomien gjennom driftsåret

Sørge for utbetalinger

Kreve inn treningsavgifter mv

Registrere og ajourføre medlemsdata i klubben

Registrere alle spillere på 12-årstrinnet i november og sørge for informasjon til spillere via lagkontakt ifm førstegangs innbetaling av lisens

Gjennomføre nødvendige treningsgruppe- og lagledermøter

Kontrollere spillere over 13 og deres betaling av lisens i september og informere lagkontakt om ev. manglende betaling for oppfølging av spillere for å unngå bøter

Cup påmeldinger/deltageravgifter

Utarbeide og vedlikehold finansiell plan

Iverksette nødvendige tiltak for å sikre en stabil og forutsigbar inntekt

Sikre god økonomistyring herunder budsjett, regnskap og rapportering

Være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under Hovedstyret

Aktivt å jobbe med å etablere sponsorrater


3.2.5 Drift– og anleggsansvarlig


Drift– og anleggsansvarlig har overordnet ansvar for å holde oversikt over avdelingens materiell, samt stå for alt innkjøp av forbruksartikler og utstyr. 

Den drift– og anleggsansvarlige er utvalgsleder for VBHKs Drift– og anleggsutvalg, og som har ansvar for det følgende:

Søke og sikre nødvendig treningstid i Helsethallen, Rykkinnhallen og evt. øvrige aktuelle kommunale haller og gymsaler.

Administrere klubbens kommunikasjonsverktøy herunder webside og formidling av e-post inn/ut.

Inngå innkjøpsavtaler for nødvendig utstyr og materiell i samarbeid med Leder/Nestleder og Sportslig leder

Forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag 

Holde oversikt over alt klubb- og lagmateriell, herunder drakter, treningsvester, kjegler etc.

Gjennomføre nødvendige treningsgruppe- og lagledermøter

Sørge for lagenes innkjøp av bekledning til enhver tid er i samsvar med styrets godkjente retningslinjer for bekledning

Sørge for at draktsett ikke merkes med navn eller lag med henblikk på gjenbruk(Dersom noen ønsker draktsett med navn må hele draktsettet bekostes av spiller/foresatte)

Sørge for at klubbens utstyr er funksjonsdyktig


3.2.6 IKT-Ansvarlig


VBHKs IKT-Ansvarlige er ansvarlig for klubbens nettside og øvrige kommunikasjonsplattformer.

Den IKT-Ansvarlige er del av VBHKs drifts– og anleggsutvalg, og har ansvar for det følgende:

Utvikling og oppdatering av VBHKs nettside og øvrige digitale kommunikasjonsplattformer

Administrere klubbens kommunikasjonsverktøy herunder webside og formidling av e-post inn/ut.

Etablering og ajourføring av nødvendige e.post-lister.


3.2.7 Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har hovedansvar for alle VBHK sine arrangementer. 

Den arrangementsansvarlige er utvalgsleder for VBHKs arrangementutvalg, og som har ansvar for det følgende:

Utarbeide og vedlikeholde arrangementplan. I forhold til arrangementer av seriekamper gjøres dette i samarbeide med arrangementsansvarlig i styret.

Sikre at VBHK får arrangement hvert år fra NHF Region Øst. (eks. Loppetassen)

Utarbeide en årlig anbefaling til i forhold til deltakelse på cuper, sammen med sportslig leder. 

Sikre innkjøp knyttet til arrangementer, i samarbeid med Drifts– og anleggsutvalg.

Booking av lokale til arrangementer

Planlegge og gjennomføre faste forum for de respektive treningsgruppe- og lagledere og/ eller andre arrangementsansvarlige 

Planlegge og gjennomføre cuper, eventuelt etablere og administrere eget cuputvalg.

Sette opp ukevakter og formidle dette til lagledere i god tid

Sette opp og drive pool for sekretariat tjeneste

Oppdatere og vedlikeholde klubbens rutiner og prosedyrer knyttet til å arrangere cup

Foreslå og planlegge tiltak for å skape gode sosiale rammer i VBHK.


3.3 Utvalg

3.3.1 Sportslig utvalg
VBHKs sportslige utvalg skal bestå av minst to styremedlemmer, og hvor sportslig leder skal fungere som utvalgsleder. For øvrig velges utvalgets medlemmer blant VBHKs styremedlemmer, trenere, lagledere, dommere, utøvere og øvrige ressurspersoner. Utvalget velger selv sammensetning og arbeidsfordeling.

Sportslig utvalg har ansvar for alle VBHKs sportslige aktiviteter. 

3.3.2 Markeds– og økonomiutvalg
VBHKs marked– og økonomiutvalg skal bestå av minst to styremedlemmer, og hvor den Markeds- og økonomiansvarlige skal fungere som utvalgsleder. For øvrig velges utvalgets medlemmer blant VBHKs dommere, trenere, lagledere, utøvere og øvrige ressurspersoner. Utvalget velger selv sammensetning og arbeidsfordeling.

Marked– og økonomiutvalget har ansvar for alle VBHKs økonomiske anliggender.

3.3.3 Drift- og anleggsutvalg
VBHKs Drifts– og anleggsutvalg skal bestå av minst to styremedlemmer, og hvor den drifts– og anleggsansvarlige skal fungere som utvalgsleder. For øvrig velges utvalgets medlemmer blant VBHKs dommere, trenere, lagledere, utøvere og øvrige ressurspersoner. Utvalget velger selv sammensetning og arbeidsfordeling.

Adm-, drifts– og anleggsutvalget har ansvar for alle VBHKs anlegg og øvrige tilhørende driftsrelaterte oppgaver. 

3.3.4 Arrangementsutvalg
VBHKs arrangementsutvalg skal bestå av minst ett styremedlem, og som skal fungere som utvalgsleder. For øvrig velges utvalgets medlemmer blant VBHKs dommere, trenere, lagledere, utøvere og øvrige ressurspersoner. Utvalget velger selv sammensetning og arbeidsfordeling.

Arrangementsutvalget har ansvar for alle VBHKs arrangementer.

3.4 Trenergruppen
VBHKs trenere er ansvarlig for kamp– og treningsavvikling for sine respektive lag. Dette arbeidet og ansvaret skal gjennomføres i samsvar med klubbens trenerinstruks og sportslige utviklingsplaner mv.

For å sikre at klubben skal være attraktiv for engasjerte og kvalifiserte trenere, og derav sikre et kvalitativt godt håndballtilbud, er det besluttet at VBHKs trenere kan honoreres. Dette enten i form av utleggkompensasjon eller lønn, alternativt som kombinasjon.  

Sportslig utvalg inngår avtale med de respektive trenerne om dette innenfor rammer fastsatt av styret.

VBHKs trenere inngår i en trenerpool, som bestyres av klubbens sportslige leder.

3.5 Lagledergruppen
VBHKs lagledere og treningsruppeledere er ansvarlig for alle administrative oppgaver tilknyttet sine respektive lag. Dette arbeidet og ansvaret skal gjennomføres i samsvar med klubbens laglederinstruks. 

3.6 Dommergruppen
VBHKs dommere er ansvarlig for, etter beste evne, å ivareta tildelte dommeroppgaver i tråd med NHFs regler og retningslinjer og for øvrig i samsvar med klubbens verdier.

VBHKs dommere og barnekampledere inngår i en dommerpool, som bestyres av klubbens dommeransvarlige.

VBHKs dommere honoreres med bakgrunn i NHFs til enhver tid gjeldende satser for dette. I tillegg utloves innsatsbonus iht. gjeldende instrukser for dette.

3.7 Utøvergruppen
VBHKs utøvere er ansvarlig for, etter beste evne, å representere VBHK i tråd med NHFs regler og retningslinjer og for øvrig i samsvar med klubbens verdier.4.0 Hall/ Treningsfasiliteter


 Helsethallen og Rykkinnhallen er VBHKs primære trenings- og kamparenaer. 

 VBHK får tildelt treningstid i hallene hvert år basert på antall lag som spiller i regionseriene. I tillegg benyttes gymsaler tilhørende de lokale skolene som treningsarena i forbindelse med styrke– og teknisk trening mv. 5.0 Administrative fasiliteter


VBHK disponerer, som del av Helset Idrettsforening, Helset klubbhus og som benyttes som møteplass i alle administrative sammenhenger.6.0 Retningslinjer og instrukser

6.1 Politiattest
Norges idrettsforbund har bestemt følgende:
”Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits– eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år”.

Alle styremedlemmer, trenere, treningsgruppeledere, lagledere i VBHK omfattes av denne bestemmelsen. Det samme gjelder for foreldre og øvrige ressurspersoner som inntar tilsvarende rolle if. med cup-avvikling etc.

 Styrets leder er ansvarlig for at VBHK imøtekommer og ivaretar dette.

Den enkelte må selv innhente politiattesten på følgende måte:
Politiattest

6.1 Instruks for styrets medlemmer

Alle styrets medlemmer skal innhente politiattest, og overlevere kopi av denne til VBHKs styreleder for arkivering så snart som mulig etter konstituering.

6.2 Instruks for utvalgsmedlemmer

Ikke utarbeidet pt.

6.3 Trenerinstruks

Treneren rapporterer til sportslig utvalg.

Treneren plikter å gjøre seg kjent med VBHKs sportslige handlingsplan og gjøre sitt ytterste for at laget når de fastsatte mål for det enkelte alderstrinn.

Treneren skal lage skriftlige treningsplaner for sesong. Planene skal framlegges for sportslig utvalg/sportslig leder på forespørsel.

Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp. Som lagets leder har trener ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og veiledning både i trening og kamp. Som lagleder er treneren ansvarlige for at det er god stemning mellom de to lagene som møtes i kamp.

Treneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget, mellom andre lag og mellom laget og andre klubber. Treneren skal ha et forpliktende samarbeid med oppmann og foreldrekontakt. Trener og treningsgruppeleder skal arrangere spillermøter og foreldremøter med jevne mellomrom.

Treneren har ansvar for at de fastsatte sportslig mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen.

Treneren har møteplikt på trenermøter.

Treneren skal være tilstede ved all trenings- og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal forberede sin erstatter med program for trening og eller notater for kampforberedelse og gjennomføring.

Treneren representerer VBHK utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Trenerne skal ha en høflig omgangsform med alle. Negativ kritikk fra enkeltpersoner (spillere/foreldre) tas opp på en konstruktiv måte med de som har fremsatt kritikken.

Treneren tar saken opp og drøfter saken med oppmann og foreldrekontakt dersom saken gjelder kommunikasjonsproblemer/samarbeidsproblemer knyttet til enkeltspillere. I samarbeid med disse tas det en beslutning om foreldrene skal gis en orientering.

Treneren skal innhente politiattest, og overlevere denne til VBHKs styreleder seneste før oppstart av 1. treningsøkt med den aktuelle treningsgruppen.


6.4 Instruks for treningsgruppeleder og lagledere
Treningsgruppeleder er tillitsvalgt og representerer spillergruppen og de foresatte i alle saker han/hun blir involvert i som treningsgruppeleder. Treningsgruppeleder velges for ett år av gangen, og tiltrer fra 1.mai. Når sesongen går mot slutten plikter han/hun å arrangere valg av treningsgruppeleder/ lagledere for neste sesong.

Treningsgruppeleder skal kjenne VBHKs målsettinger, og skal i samarbeid med treneren bidra til at vi når både sosiale og sportslige mål.

Treningsgruppeleder har ansvar for å arrangere spillemøter, holde kontakten med de foresatte og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen.

Det er treningsgruppeleder som har ansvar at dugnader laget/ foreldrene pålegges blir utført. Foresatte og spillere bør få beskjed om sin medvirkning så tidlig som mulig, og det må gjøres klare avtaler.

Treningsgruppeleder skal lage og vedlikeholde liste over sine spillere med foresatte, fødselsdato, adresse og telefon

Treningsgruppeleder må (om nødvendig) bidra til at spillerne kommer seg til/fra kamper.

Før alle kamper har treningsgruppeleder ansvar for å fylle ut sitt lags del av kampkortet.

Om treningsgruppeleder ikke møter på kamp og trening må han avtale med andre som stiller med lagets førstehjelpskoffert etc.

Treningsgruppeleder plikter å holde styret orientert om saker av betydning for laget og utarbeider hvert år ved sesongslutt en årsberetning for laget (Rapport fra lagene)

 Ved opphør av samarbeid, skal alt av utstyr og evt. midler som tilhører laget, overleveres til etterfølger, eller innleveres til etterfølger.

Treningsgruppeleder har møteplikt på treningsgruppeledermøter.

Treningsgruppeleder skal innhente politiattest, og overlevere denne til VBHKs styreleder så snart som mulig etter at vedkommende er valgt, og i alle tilfeller før vedkommende tar aktivt del i noen form for sosial aktivitet med våre utøvere.

For spillergrupper av slik størrelse at de blir inndelt i flere lag, deler treningsgruppeleder og lagleder/ e ovennevnte ansvar.


6.5 Instruks for lagsrepresentanter til arbeidsutvalg

Det enkelte lagsrepresentant skal delta og gjennomføre tildelte arbeidsoppgaver etter beste evne som utvalgsmedlem i VBHKs ulike arbeidsutvalg. Lagsrepresentantene fordeles i utvalgene basert på behov, kompetanse og interesser mv. Når sesongen går mot slutten plikter han/hun å arrangere valg av lagsrepresentant for neste sesong.Lagsrepresentanten har ”møteplikt” på utvalgsmøtene.


Levert av IdrettenOnline