Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Styremøte mandag den 04.05. kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2015

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Christian, Per og Svein Roar

1. Overordnet VBIF
- Daglig ledelse av VBIF, Redegjørelse for endringer med ny daglig leder under ansettelse
- Forslag til Årshjul er utarbeidet på styresiden. Alle kommer kom kommentarer/ innspill til denne I forkant
av neste møte slik at denne kan "spikres".
- Politiattester, Forslag til "ny" instruks for treningsgruppeledere/lagledere utarbeides av Rolf hvor politiattestoppfølging av foreldreressurser legges til disse. Vi benytter samtidig anledningen til generell oppdatering av instruksen. Forslaget behandles etter planen på neste møte
- Logo. Håndballstyret vedtok enstemmig at VBHK-logoen benyttes som VBIF-logo, men da med Vestre
Bærum IF som tekst. Svein Roar har bedt Kristoffer ordne det praktiske.
- Heiarop, Konkurranse avholdes med signert landslagsdrakt som premie. Rolf og Kristoffer ordner.
- Helset.no, Kristoffer etablerer vbif.no. helset.no synkroniseres med vbhk.no før det synkroniserte
resultatet etableres som vbif.no.
- Lagledermøter. Planlegges gjennomført annenhver måned, og hvor 2 av møtene sammenfaller med
sommerfest og julebord.

2. Sportslig utvalg
- Redegjørelse for lagspåmeldinger til RØNs spilltilbud. Alle lag er påmeldt,
- Redegjørelse for registrering av kvotedommere til RØN. Nødvendige kvotedommere er påmeldt.
- Redegjørelse for sommertrening/ sommertreningstider. Sommertreningstidene er klare, og vil bli publisert
asap.
- Redegjørelse for halltildelingsprosessen for sesongen 2015/16. Prosess pågående
- Gymsaltider? Per er i prosess
- Redegjørelse for status; Trenerkabalen 2015/16. Trener for G01, og J00 er i prosess. Det mangler fortsatt
noen få trenere, men Christian er på ballen.

3. Markeds- og økonomiutvalget
- Tilgang til nettbank, Er i prosess
- Lagskasser, Utredes for videre behandling
- Manglende innbetaling av aktivitetsavgift, før kampsesong. Purres opp, og aktuelle spillere vil ikke kunne
stille for VBIF I seriespill dersom dette ikke er betalt.
- Satsningavgift for 2015

Forslag til vedtak:
Satsningavgift settes til kr. 300 kr (Grunntillegg for halltid, utstyr og adm mv. I tillegg kommer kommer påslag for trenerutgifter dersom dette overskrider de av årsmøtet fastsatte rammer for trenerhonorar.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Drifts- og anleggsutvalget
- Kjøkkenet i Helsethallen, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Sportsbodene, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Medlemslisten skal I fremtiden kun føres I klubbadmin. Line D. er gitt nødvendige rettigheter.
- Klubbhuset
- Drakter. Samles inn ved årsslutt, men først fra neste sesong basert på antakelsen av at draktene passer til
all også neste sesong. Det er anledning for de av våre utøvere som ønsker det å kjøpe sin egen drakt- og påføre navn på drakten. Det vil være lagleders ansvar å holde orden på klubbens draktsett og besørge komplett overlevering til styret ved sesongslutt.
- Utstyr
- Overtrekksdrakter til styremedlemmer. Rekvisisjon utarbeides.

5. Arrangementsutvalget
- Messecup. Er under kontroll.
- Partillecup, Kristin hører med Eva vedr. bestilling av buss. Rolf sender ut melding på facebook-lagleder
med anmodning om deltakerantall/ bussbehov hos de de ulike lagene, slik at riktig buss kan bestilles.

6. Eventuelt
- Husk å legge ut info om dorulldugnad
0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline