Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Ferden frem mot årsmøtet - Mandag den 16.03.2015 kl. 18.00 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 15. Jan 2015Styret ønsker å engasjere og involvere flest mulig i arbeidet med de sakene som skal og bør tas opp til behandling av årsmøtet. Videre ønsker vi å være tidlig ute med informasjon om innhold, omfang og retningslinjer. Det presiseres at ordinær og lovpålagt metode for innkalling og medvirkning naturligvis også vil bli lagt til grunn. I tiden frem til innkallingen foreligger vil aktuell informasjon fra styret finnes her. Følg derfor denne siden i tiden fremover!

Håndballgruppens årsmøte er lagt til mandag 16.03. kl. 18.00, og vil bli avholdt på klubbhuset. Innkalling vil bli sendt ut minimum 30 dager i forkant av møtet. Nødvendig underlagsdokumentasjon vil bli publisert på nettsidene her. VBHK_Årsmøtedok_2015.pdf

Idrettsforenings årsmøte er lagt til mandag 23.03. kl. kl. 20.00- også dette på klubbhuset. Se www.helset.no for mer informasjon om dette.

Informasjon og anmodning om medvirkning

1. Hvem har lov til å komme med innspill og forslag til håndballgruppas årsmøte?
Alle medlemmene.

2. Hvem er stemmeberettiget på håndballgruppas årsmøtet?
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (Dette jf. idrettsforenings lov datert 28.11.2011)

3. Har du lyst til å bli med å bygge klubben videre?
VBHK trenger ressurspersoner til styre- og utvalgsoppgaver. På tidspunktet vet vi at håndballgruppen har behov for en ny sportslige leder og kasserer til neste sesong. For å opprettholde styrets "balanse" oppfordres særskilt personer med "Helset-tilhørighet" å ta den hyggelige utfordringen dette innebærer. Ta i så fall kontakt med styrets leder på tlf: 410 40853 eller epost:
srh@opak.no.

4. Har du konstruktive innspill mht. VBHKs finansieringsmodell?
Det koster penger å leie halltid, delta i serie- og cupspill samt engasjere trenere mv. Håndballgruppen har inneværende år finansiert dette gjennom treningsavgift, fellesdugnad og tilsynsvakter. Ikke alle har vært like fornøyd med denne ordningen. Tilbakemeldingene er differensiert og spriker fra at noen ønsker 100% betaling, mens atter andre ønsker en økt grad av dugnadsarbeid. Det er årsmøtet som vedtar budsjettet, og herunder finansieringsmodellen. Tidspunktet er derfor modent for å ta en bred debatt, og deretter en god demokratisk beslutning i forhold til dette. I sakens anledning informeres om at dugnadsarbeidet (inkl. tilsynsvakter) representerer ca. 37% av inntektsgrunnlaget vårt i budsjettet for 2014. (Med fradrag for tilskuddet fra BVHIF). Grovt sett vil dette tilsi at aktivitetsavgiften gjenomsnittlig må heves med ca. 1500,- kr. pr. medlem dersom dugnadsinnsats skal utgå.

Styret vil være takknemlig for engasjement og innspill i sakens anledning, og VBHKs lagledere er bedt om å bidra til å sette dette på dagsorden.

5. Har du konstruktive innspill mht. VBHKs sportslige modell?
VBHKs Sportslige rammeplan er under mindre revisjonsarbeid. Samtidig er en sportslig utviklingsplan under utarbeidelse. Dette, i tillegg til en "øvelsesbank" og en "trekkoversikt", vil bli lagt frem for årsmøtet for vedtak. Intensjonen er at vi sammen skal beslutte hvordan vi sportslig sett ønsker å fremstå som håndballklubb, hvilke tiltak som skal legges til grunn og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. I tillegg ønsker vi å forankre et felles sett med "trekk og trekknavn" slik at alle lagene bygger i samme retning, og snakker samme språk.

Styret er dessuten åpne for innspill i forhold til hvordan tildelt halltid eventuelt kan utnyttes bedre.

400 hoder tenker bedre enn 10. Styret vil derfor være takknemlig for engasjement og innspill i sakens anledning, og VBHKs lagledere er bedt om å bidra til å sette dette på dagsorden.

6. Har du øvrige innspill?
Styret er takknemlig for alle forslag som styrer klubben i riktig retning.

7. Årsmøtets oppgaver
Avslutningsvis redegjøres for årsmøtets oppgaver, som vi alle har et felles ansvar for at blir tilfredsstillende ivaretatt:
1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette aktivitetsavgift

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonsplan

10. Foreta valg


Styreleder


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline