Agenda Styremøte 06.06.2016 kl. 1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum IF den 6. Jun 2016

Tilstede: Svein Roar, Christian, Rolf, Line, Steinar, Erik og Eirik


Agenda/Referat: (Agendaen er fast og bygger på referat fra forrige møte. Evt. nye saker til dette møtet er merket rødt.)

1. Utvalgene/ Utvalgsinfo
Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne. Status? Det er kommet inn en til økonomi, og en til drift-, anlegg og arrangement. Eirik fortsetter søket mot de 6-7 lagene som enda ikke har representant. Tas opp på lagledermøte.

Utvalgsledere innkaller til oppstartsmøte ila juni for utredning og planlegging av oppgaver samt fordeling av ansvar. Styremøtet tidlig i juni definerer arbeidsoppgaver for utvalgene.

Marked- og økonomiutvalget: Gjennomfører
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget: Gjennomfører
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

- Oppsummering og status for J01, Laget ser ut til å rakne som følge av konflikter som har medført at trener/ass.trener/lagleder har trukket seg- og fordi naboklubber står med åpne armer. Eirik følger opp ift. status, for å avstemme hvor mange som evt ønsker et tilbud hos oss, og evt hva slags.

2. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

3. Serieforberedelser håndball. (Forts. fra forrige møte)
Lag- og dommerpåmelding er gjennomført. VBHK.no ajourføres med lagene for sesongen 2016/17, samtidig som det publiseres artikkel som redegjør for påmeldingen. Egen artikkel lages for oppmeldingen av damelag. - Eirik. D
Avstemming av lagspåmelding må gjøres. Viktig og haster!


4. Sommertrening.
Eirik gjør fordeling i samarbeid med Joar og Thomas

5. Trenersituasjon/ kontrakter
Mangler trener til J00, samt 99/98 med mindre det her inngås treningssamarbeid med nytt damelag hvor Asdis Sigurdardottir går inn som spillende trener. Eirik hører med Thomas ift. J00-trener.

6. Klubbhuset
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette i samarbeid med Svein Roar.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.


7. Halltid neste sesong
Eirik følger opp ift. fordelingsmøtet og utarbeider forslag i samarbeid med Joar og Thomas.
Eirik skal ha møte med Jarle for å avstemme hallsamarbeid.

8. Sportsboder og utstyr
Følges opp på neste møte. Thomas og Joar setter opp utstyrsliste

9. Samarbeid BVHIF
Svein Roar, Rolf og Eirik har innledende møter med BVHIF ift. samarbeid, og redegjør for dette i neste møte.

Forslag til vedtak:
Styreleder, Nestleder, kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig samt daglig leder fastsettes som arbeidsutvalg for planlegging og utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom BVHIF & VBIF jf. fremlagt intensjonsavtale, og som styreleder/daglig leder samtidig gis rett til å signere på vegne av foreningen. Samarbeidet forutsetter fra VBIFs side at endelig "klubbløsning" samsvarer med intensjonen bak etablering av "Vestre Bærum IF", og at "håndballen" gis bedre drifts- og aktivitetsforutsetninger enn tilfellet vil være uten slikt samarbeid. Det presiseres at intensjonsavtalen på ingen måte er bindende, og at arbeidsutvalget med dette IKKE samtidig gis noe mandat til å inngå noen form for bindende avtale om samarbeid. Dette må besluttes av medlemmene ved årsmøtet.

Votering: Enstemmig vedtatt

10. Eventuelt
Aktivitetsutvalget er uten leder (styremedlem) ettersom kandidaten måtte trekke seg av personlige årsaker. Her må vi finne ny kanidat. Eirik utfører det praktiske her inntil ny person er rekruttert. Ingen kandidater funnet - søk fortsetter.

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Klistervask - Aktivitetsutvalget ser på nye rutiner for frekvens mv

Innsamling av drakter må gjennomføres snarest - Avstem prosess med laglederne i lagledermøtet.

Svein Roar :)
0 Kommentar

Agenda/ Referat Styremøte 03.05.2016 kl. 1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum IF den 3. Mai 2016

Tilstede: Eirik, Svein Roar, Rolf, Line, Christian

Agenda:

1. Utvalgene/ Utvalgsinfo
Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne.

Utvalgsledere innkaller til oppstartsmøte ila juni for utredning og planlegging av oppgaver samt fordeling av ansvar. Styremøtet tidlig i juni definerer arbeidsoppgaver for utvalgene.

Marked- og økonomiutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

2. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

3. Serieforberedelser håndball.
Lag- og dommerpåmelding er gjennomført. VBHK.no ajourføres med lagene for sesongen 2016/17, samtidig som det publiseres artikkel som redegjør for påmeldingen. Egen artikkel lages for oppmeldingen av damelag. - Eirik. D


4. Sommertrening.
Eirik gjør fordeling i samarbeid med Joar og Thomas

5. Trenersituasjon/ kontrakter
Behandles videre i junimøtet

6. Klubbhuset
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette i samarbeid med Svein Roar.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.


7. Halltid neste sesong
Eirik følger opp ift. fordelingsmøtet og utarbeider forslag i samarbeid med Joar og Thomas.

8. Sportsboder og utstyr
Følges opp på neste møte.

9. Eventuelt
Aktivitetsutvalget er uten leder (styremedlem) ettersom kandidaten måtte trekke seg av personlige årsaker. Her må vi finne ny kanidat. Eirik utfører det praktiske her inntil ny person er rekruttert.

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Svein Roar, Rolf og Eirik har innledende møter med BVHIF ift. samarbeid, og redegjør for dete i neste møte.

Svein Roar :)
meeting.jpg


0 Kommentar

Referat styremøte 01.02.2016

Postet av Vestre Bærum IF den 4. Feb 2016

1. Gjennomgang årshjul

 • Internfrist for kartlegging av kvotedommere til neste sesong - frist 15.februar. Esra styrer.
 • Internfrist beretninger - frist 15.februar. Alle fire revisorer for 2015 er på plass.
 • Søknad LAM midler - frist 25.februar. Eirik styrer.
 • Årsmøte håndball er satt til onsdag 16.mars klokken 19:00 - innkalling sendes ut senest 16.februar. Eirik sender ut innkalling.
 • Årsmøte hovedstyre er satt til onsdag 30.mars klokken 19:00 - innkalling sendes ut senest 30.februar. Eirik sender ut innkalling.
 • Hallsøknad til Bærum kommune - frist 01.mars. Eirik og Christian styrer. Eirik kontakter Bærum kommune for å undersøke om muligheter for driftsavtale.
 • Internfrist bredde/satsningsskjema - frist 01.mars. Christian styrer.
  • Dette punktet ble revurdert på lagledermøte samme dag, og besluttet at lagene/spillerne som fylte ut skjema i fjor ikke nødvendigvis trenger å gjøre dette igjen i år. En rapport fra lagleder skal uansett sendes til daglig leder/styret.

2. Sportslig rammeplan / strategisk rammeplan

 • Sportslig rammeplan skal revideres. Christian styrer. Også i gruppen for å utvikle sportslig rammeplan: Eirik, Rolf og Kristin.
 • Strategisk rammeplan skal revideres. Svein Roar styrer. Også i gruppen for å utvikle strategisk rammeplan: Geir og Kristin.


3. Økonomi

 • Status økonomi: Ser greit ut. Steinar har kontroll. Fortsatt utestående treningsavgifter for sesongen 2015/16. Disse purres.
 • Møte arrangeres med LIL angående strømregninger og evt. andre utgifter. Eirik organiserer.


4. Diverse

 • Valgkomité: Vi må erstatte minst tre styreverv fra kommende sesong. Kjenner vi noen aktuelle?
 • Endring i styremøtene / lagledermøtene: Styremøte settes fra 18:00 - 19:30 med påfølgende lagledermøte 19:30 - 21:00 de kommende månedene. Styret representeres med minimum to deltagere på lagledermøte i tillegg til daglig leder. Det rulleres på hvem som stiller fra styret. Eirik setter opp oversikt. På møte 07.mars stiller hele styret. Informasjon om dette sendes ut til laglederne og ble tatt opp på lagledermøte 01.februar.
 • Tilstandsrapport Helsethallen: Vi rapporterer inn feil på lydanlegg samt problemer med resultatanlegg innimellom pga ekstra lås.
 • Arrangement: Eirik styrer innkjøp av enkel kortterminal til bruk i hallen ved arrangement.


Neste styremøte blir mandag 07.mars klokken 18:00 - 19:30 med påfølgende lagledermøte 19:30 - 21:00. Ønskelig at samtlige i styret blir til klokken 21:00.


1 Kommentar

Levert av IdrettenOnline