Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Styremøte 21.04.2016 kl.1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2016

Tilstede:
Svein Roar, Christian, Rolf, Line, Steinar


Agenda:

1. Konstituering av styret

Leder: Svein Roar Holt
Nestleder: Rolf Kjølstad (Sportslig leder)
Styremedlem, Marked- og økonomi (Kasserer): Steinar Børstad
Styremedlem, Kommunikasjon: Christian Schau-Jacobsen
Styremedlem, Drift- , anleggs og arrangementsutvalg: Line Dolmseth
Styremedlem, Aktiviteter: Else B.W. Tveitan
Styremedlem, Barneidretten: Jon Per Nygaard
Styremedlem, Åpen hall: Erik Brodtkorb

Slik ble Styret for 2016/17 ble konstituert.

2. Fastsettelse av utvalg som utøvende organer- og utvalgenes ansvar og myndighet

Marked- og økonomiutvalg:
Ledes av Styremedlem, Marked- og økonomi. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens markeds- og økonomirelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Drift-, anlegg- og arrangementsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Drift-, anlegg- og arrangementsutvalg. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens drift- og anleggsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Kommunikasjonsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Kommunikasjon. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens kommunikasjonsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Aktivitetsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Aktiviteter. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens aktivitetsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Generelt:
Utvalgsrepresentanter fra lagene plasseres på bakgrunn av kompetanse, engasjement og behov.
Utvalgsmøte med konstituering av utvalgene gjennomføres i løpet av mai måned, og hvor det legges plan for videre arbeider.

Styret skal holdes løpende orientert om utvalgenes beslutninger, saker og arbeider. Daglig leder står til utvalgenes disposisjon så langt kapasiteten rekker.

Utvalgene etablerer egen arbeidsinstruks for fremleggelse og vedtak i styret.

Styret fatter beslutninger som ikke kan fattes av utvalgene i samsvar med foreningens styringsdokumenter og fastsatt budsjett.

Vedtak: Ovenstående utvalgsregime vedtas enstemmig


3. Forberedelser til sesongen 2016/17

Dommerpåmelding:
Eirik følger opp Esra og rapporterer til styreleder innen oppmeldingsfrist den 30.04

Lagspåmelding:
Eirik utfører i samarbeid med Christian/Svein Roar. Eirik rapporterer til styreleder innen oppmeldingsfrist den 30.04.

Sommertreningstider:
Eirik følger opp mot aktivitetsutvalg/ sportslig leder.

4. Eventuelt

Supportergenser. Ønske om inngåelse av avtale om dette. Eirik følger opp med Verket sport.

Klubbhusdugnad/oppgradering: Eirik/ Svein Roar utreder mulighet, utfordringer og kostnader

Søppeldugnad: Eirik følger opp mot Bærum kommune om muligheter for dette.


Neste møte ble fastsatt til 03.05.2016 kl. 1900 på klubbhuset.0 Kommentar

Referat fra Styremøte 17.12.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 25. Jan 2016

1. Ekstraordinært årsmøte

- Revisjonsdokumentasjonen vedlegges som underlagsdokumentasjon, samtidig som navn på revisorer for 2015 må fremkomme.

- Klart fremkomme at regnskapet for 2014 ikke vil bli gjennomgått igjen ettersom dette ble gjort på ord. generalforsamling og senere revisjonsarbeid ikke har fremtvunget endringer.

- Eirik vet hvem som har signert regnskapene tidligere. Vi behøver 2 for VBIF og 2 for VBHK.

- Christian hører med hun som signerte for håndballen sist (for signering 2015), hun har etter møtet takket ja. Steinar sjekker med en annen person.

- Ekstraordinært årsmøte foreslås holdt 18.01.2016 (19:30-21:00), Eirik varsler, PS: se styrearkiv på vbhk for gamle GF innkallinger som malgrunnlag.


2. Gjennomgang av budsjett/ regnskap.

- Steinar meldte om at økonomien for 2015 ser bra ut.

- Steinar gir en mer detaljert tilbakemelding/orientering til Svein Roar (pr email med kopi til andre i styret)

Vedtak:
Med referanse til årsmøtet 2015- og manglende godkjenning av tilfredsstillende revidert budsjett samt feilaktig antall valgte revisorer vedtar VBIF å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å få ordnet disse forhold. Eirik besørger innkalling utsendt innen 10.01, og nødvendige forberedelser for avholdelse av ekst.ord.årsmøte innen 01.02.

Votering: Enstemmig


Neste styremøte VBIF og VBHK:


Dette møtet blir et rent arbeidsmøte, med planlegging av det ekst.ord.årsmøtet.

Onsdag 06.01.2016 kl. 19:30. med påfølgende lagledermøte for VBHK

0 Kommentar

Styremøte mandag den 04.05. kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2015

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Christian, Per og Svein Roar

1. Overordnet VBIF
- Daglig ledelse av VBIF, Redegjørelse for endringer med ny daglig leder under ansettelse
- Forslag til Årshjul er utarbeidet på styresiden. Alle kommer kom kommentarer/ innspill til denne I forkant
av neste møte slik at denne kan "spikres".
- Politiattester, Forslag til "ny" instruks for treningsgruppeledere/lagledere utarbeides av Rolf hvor politiattestoppfølging av foreldreressurser legges til disse. Vi benytter samtidig anledningen til generell oppdatering av instruksen. Forslaget behandles etter planen på neste møte
- Logo. Håndballstyret vedtok enstemmig at VBHK-logoen benyttes som VBIF-logo, men da med Vestre
Bærum IF som tekst. Svein Roar har bedt Kristoffer ordne det praktiske.
- Heiarop, Konkurranse avholdes med signert landslagsdrakt som premie. Rolf og Kristoffer ordner.
- Helset.no, Kristoffer etablerer vbif.no. helset.no synkroniseres med vbhk.no før det synkroniserte
resultatet etableres som vbif.no.
- Lagledermøter. Planlegges gjennomført annenhver måned, og hvor 2 av møtene sammenfaller med
sommerfest og julebord.

2. Sportslig utvalg
- Redegjørelse for lagspåmeldinger til RØNs spilltilbud. Alle lag er påmeldt,
- Redegjørelse for registrering av kvotedommere til RØN. Nødvendige kvotedommere er påmeldt.
- Redegjørelse for sommertrening/ sommertreningstider. Sommertreningstidene er klare, og vil bli publisert
asap.
- Redegjørelse for halltildelingsprosessen for sesongen 2015/16. Prosess pågående
- Gymsaltider? Per er i prosess
- Redegjørelse for status; Trenerkabalen 2015/16. Trener for G01, og J00 er i prosess. Det mangler fortsatt
noen få trenere, men Christian er på ballen.

3. Markeds- og økonomiutvalget
- Tilgang til nettbank, Er i prosess
- Lagskasser, Utredes for videre behandling
- Manglende innbetaling av aktivitetsavgift, før kampsesong. Purres opp, og aktuelle spillere vil ikke kunne
stille for VBIF I seriespill dersom dette ikke er betalt.
- Satsningavgift for 2015

Forslag til vedtak:
Satsningavgift settes til kr. 300 kr (Grunntillegg for halltid, utstyr og adm mv. I tillegg kommer kommer påslag for trenerutgifter dersom dette overskrider de av årsmøtet fastsatte rammer for trenerhonorar.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Drifts- og anleggsutvalget
- Kjøkkenet i Helsethallen, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Sportsbodene, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Medlemslisten skal I fremtiden kun føres I klubbadmin. Line D. er gitt nødvendige rettigheter.
- Klubbhuset
- Drakter. Samles inn ved årsslutt, men først fra neste sesong basert på antakelsen av at draktene passer til
all også neste sesong. Det er anledning for de av våre utøvere som ønsker det å kjøpe sin egen drakt- og påføre navn på drakten. Det vil være lagleders ansvar å holde orden på klubbens draktsett og besørge komplett overlevering til styret ved sesongslutt.
- Utstyr
- Overtrekksdrakter til styremedlemmer. Rekvisisjon utarbeides.

5. Arrangementsutvalget
- Messecup. Er under kontroll.
- Partillecup, Kristin hører med Eva vedr. bestilling av buss. Rolf sender ut melding på facebook-lagleder
med anmodning om deltakerantall/ bussbehov hos de de ulike lagene, slik at riktig buss kan bestilles.

6. Eventuelt
- Husk å legge ut info om dorulldugnad
0 Kommentar

Stabæk holder informasjonsmøte for utøvere som ønsker Lerøy-satsing sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 15. Apr 2015

Hei

Vil bare informere om at Stabæk Håndball arrangerer info/spillermøte Torsdag 16 April kl 18:00-19:00 i Nadderud Arena.

Her blir det presentert hvilket sportslig tilbud Stabæk har for de som ønsker å spille på det høyeste nivået for aldersbestemt håndball, altså Lerøy-serien, samt hvilke krav klubben har til de som ønsker å satse.

Vell møtt!

Med sportslig hilsen

Frank Hammer


0 Kommentar

Styremøte torsdag den 16.04 kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 7. Apr 2015

Referat

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Kristoffer, Geir, Eva, Christian, Per og Svein Roar

1.
Konstituering av styret jf. oppsett på vbhk.no

Vedtak:
Styret konstitueres, Enstemmig vedtatt

2.
Utvalgsgjennomgang
Kort gjennomgang av ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver mv


Sportslig utvalg:
Markeds- og økonomiutvalg:
Drifts- og anleggsutvalg:
Arrangementsutvalg:

Vedtak:
Utvalgene konstituerer seg selv i samsvar med oppsett på vbhk.no

Utvalgene gis for sesongen 2015/16 delegert myndighet til å fatte praktiske og økonomiske beslutninger innenfor sitt ansvarsområde forutsatt at beslutning/e er i samsvar med VBIFs til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, herunder årsmøtevedtak, styrevedtak og vedtatt budsjett. Slike beslutninger skal protokollføres i styrearkivet på vbhk.no. I forbindelse med beslutninger som påfører klubben kostnader må verifikasjon på budsjettsamsvar på forhånd innhentes av kasserer.

Enstemmig vedtatt

3.
Seriepåmelding til neste sesong

G2006 mangler, ellers så ser det ut som om alle som er ment å være med videre har gitt tilbakemelding.

G2003-H har ikke gitt tilbakemelding, hvilket samsvarer med ryktene om kollektiv overgang til LIL

Christian melder opp lagene, med bistand fra leder/ nestleder

4.
Dommeroppmelding til neste sesong
Vi har iht. oppsettet 16 kvotetellende lag for påmelding til regionsserien. Dette innebærer et krav om 6 (16-kvote) + 3 (19-kvote), altså 9 kvotedommere. Vi har allerede 11 aksepterte kvotedommere registrert hvilket dokumenterer at Esra har god kontroll på dette.

Esra melder opp kvotedommere.

5.
Sommertrening fra 15.05-15.09, Christian har kontroll på dette
Treningshelger, Hallkalender etableres på nettsiden

6.
Trenerkabalen for neste sesong
Hvilke lag mangler, hvilke muligheter har vi?
J01 - Breddetrener
J00 - Hovedtrener
J99/98/97 - Hovedtrener
G01 hovedtrener/ ass.trener

Christian/ Svein Roar / Rolf følger opp dette.


7. Messecup
Eva, Rolf og Kristoffer besørger gjennomføring av grillaften der nede, med penger fra Steinar.
Husk å ordne med griller!
Eva sender ut reminder til lagledere mht. navn- og deltakerkortregistering mv.

8. Diverse

Manglende innbetaling av aktivitetsavgift - Fysisk overlevering av faktura via lagledere. Svein Roar ordner.

Aktivitetsavgift for satsingsgrupper, 250 + faktiske kostnader. Vi diskuterer dette nærmere på neste møte.

- Kjøkkenet i Helsethallen ordnes av Eva før neste arrangement

- Utstyrsboden i Helsethallen ordnes av Geir

- Utstyrsboden i Rykkinnhallen ordnes av Geir

- VBHK.no - Alle må få seg brukerkonto og nødvendige rettigheter.

Til neste møte:
Politiattester- rutiner for neste sesong
Satsningsavgift0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline